4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele TBMM

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Ders, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Ünite Kendimi Tanıyorum, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi TBMM

Milli Mücadele – TBMM
1. Atatürk, Türk dilinin zenginleşmesi için aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?
a- ) müzik    b- ) tiyatro    c- ) edebiyat    d- ) resim
2. Aile soyağacı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
a- ) büyükanne ve büyükbaba         b- ) amca ve hala
c- ) anne ve baba                           d- ) dayı ve teyze
3. Atatürk, “Millete efendilik yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” Sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
a- ) vatan sevgisi                  b- ) millet sevgisi
c- ) tarih birliği                    d- ) kültür birliği
4. “Ceren, büyükannesinin 1330 doğumlu olduğunu duyunca çok şaşırdı. Çünkü herkesin doğum tarihi 1900’lü yıllardan başlıyordu.” Buna göre Ceren’in büyükannesiyle ilgili hangisi söylenebilir?
a- ) Yurt dışında doğdu  
b- ) Çok fazla çocuğu olduğu
c- ) Cumhuriyetten önce doğduğu
d- ) 70 yaşından genç olduğu
5. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürün unsurlarından değildir?
a- ) efsaneler                      b- ) düğünler 
c- ) dini bayramlar             d- ) milli maçlar
6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’yle ilgili olaylardan değildir?
a- ) Yurdun birçok yerinde direniş hareketleri yapıldı
b- ) Mustafa Kemal, 19Matıs 1919’da Samsun’a çıktı.
c- ) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na girdi.
d- ) Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi
7. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde kadınlara verilen yeni haklardan biri değildir?
a- ) istediği mesleği seçme        b- ) eğitim
c- ) seçme ve seçilme                 d- ) sınırsız özgürlük
8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a- ) Sivas Kongresi                 b- ) Erzurum Kongresi
c- ) TBMM’nin açılışı              d- ) Cumhuriyetin ilanı
9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir?
a- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
b- ) Kılık ve kıyafette yenilik yapılması
c- ) Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi
d- ) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.
10. Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren ve Türkiye’nin bağımsızlığını ilan eden anlaşma hangisidir?
a- ) Mondros Antlaşması     b- ) Lozan Antlaşması
c- ) Ankara Antlaşması        d- ) Gümrü Antlaşması
11. ”Taş çağı giyecekleri, hayvan derilerinin kemikten bir iğne ile birbirine dikilmesiyle hazırlanırdı.”   Buna göre günümüzdeki giysilerimizi düşündüğümüzde kültürün hangi özelliği karşımıza
çıkar?
a- ) toplumsaldır                  b- ) farklılık demektir
c- ) değişkendir                   d- ) işlevseldir
12. ”Atatürk, askerlikten eğitime, sanattan hukuk ve tarihe kadar pek çok alanda eser vermiş ve başarılı sonuçlar almıştır.”  Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine örnektir?
a- ) ileri görüşlülüğü                b- ) alçak gönüllü
c- ) vatanseverliği                     d- ) çok yönlülüğü
13. Ülkemizde cami ve kilisenin yan yana yer alması halkımızın hangi özelliğini yansıtır?
a- ) konukseverlik                b- ) çalışkanlık         
c- ) yardımseverlik               d- ) hoşgörülü olma
14. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de toplanan I. TBMM’nin görevleri arasında değildir?
a- ) bağımsız bir Türk devleti kurmak
b- ) vatanı düşman işgalinden kurtarmak
c- ) cumhuriyeti ilan etmek
d- ) düzenli bir ordu kurmak
15. Aşağıdakilerden hangisi milleti bir arada tutan unsurlardan biri değildir?
a- ) dil birliği                                b- ) tarih birliği
c- ) kültür birliği                           d- ) din birliği
16. Konukseverlik, yardımseverlik gibi gelenek ve göreneklerimiz, mertlik, doğruluk gibi değerlerimiz aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a- ) sanatseverlik                   b- ) kültür  
c- ) vatan sevgisi                     d- ) tarihi birliktelik
17. Türk kadını, hangi alandaki haklarını pek çok Avrupa ülkesi kadınından önce almıştır?
a- ) siyasi                            b- ) kültürel   
c- ) sosyal                           d- ) ekonomik
18. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?
a- ) Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
b- ) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
c- ) TBMM’nin açılması
d- ) Lozan Antlaşması’nın imzalanması
19. Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih çalışmasında kullanılan araçlardandır?
a- ) fotoğraf albümü           b- ) kayıt cihazı        
c- ) tarih atlası                     d- ) harita ve yıllıklar
20. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?
a- ) ülkenin bağımsızlığını sağlamak
b- ) sınırları genişletmek
c- ) ulusal egemenliği gerçekleştirmek
d- ) ülkeyi işgalden kurtarmak
21. Anadolu’daki bütün ulusal cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti “adı altında birleştirilmesine nerede karar verilmiştir?
a- ) Amasya’ Genelgesi’nde
b- ) Erzurum Kongresi’nde
c- ) Sivas Kongresi’nde
d- ) TBMM’de
22. Düşmanlar yurdumuzu hangi savaştan sonra işgal etmiştir?
a- ) I.Dünya Savaşı                b- ) Kurtuluş Savaşı
c- ) Çanakkale Savaşı            d- ) II. İnönü Savaşı
23. Milli Mücadele ‘de çarpışmalar hangi anlaşma ile sona ermiştir?
a- ) Mudanya Ateşkes Anlaşması
b- ) Mondros Ateşkes Anlaşması
c- ) Moskova Antlaşması      d- ) Ankara Antlaşması
24. TBMM, Milli Mücadele ‘de eşine ender rastlanan bir savunma yaptığı için hangi şehrimize “Gazi” ünvanı vermiştir?
a- ) Antep     b- ) Maraş     c- ) Urfa     c- ) Adana
25. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden biridir?
a- ) Saltanatın kaldırılması
b- ) Halifeliğin kaldırılması
c- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d- ) Soyadı Kanunu’nun kabulü
26. Aşağıdakilerden hangisi milleti bir arada tutan kültür unsurudur?
a- ) din       b- ) dil     c- ) bağımsızlık         d- ) vatan

27. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türk milletiyle benzer kültür unsurlarına sahiptir?
a- ) Amerika                 b- ) Fransa   
c- ) Rusya                      d- ) Azerbaycan
28. Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki alanların hangisinde yapılmış yeniliklerden biridir?
a- ) siyasal   b- ) toplumsal  c- ) ekonomi   d- ) eğitim
29. Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene.”sözü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a- ) Onuncu Yıl Marşı’nda    b- ) İstiklal Marşı’nda
c- ) Gençliğe Hitabe’de      d- ) Onuncu Yıl Nutku’nda
30. Farklı düşünce ve inanca sahip insanların bir arada yaşaması hangi özelliği yansıtır?
a- ) hoşgörülülük                  b) çalışkanlık
c- ) doğruluk                        d- ) yardımseverlik
31. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan unsurlardan değildir?
a- ) halk türküleri                   b- ) teknik buluşlar  
c- ) ulusal bayramlar               d- ) halk oyunları
32. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz
P İlgili kişilerle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan bilgilerin aktarıldığı tarihe ……………….. denir.
P Türklerin at üzerinde ellerinde uzun sopalarla oynadıkları ata sporu …………………….. tir.
P Eskiden insanlar aydınlanmak için…      …lambası kullanırmış.
P Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde ……………..ile savaşmıştır.
P Düşman işgaline karşı halk ………….adı verilen yerel kuvvetleri oluşturmuştur.
P …………..ve………………..şehirlerinde Mustafa Kemal başkanlığında kongreler toplanmıştır.
P Mustafa Kemal’in ………….’a çıkışı ile milli mücadele başlamıştır.
P Bugünkü sınırlarımız…..ile kesin olarak çizilmiştir.
P Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi ………….’ndan sonra verilmiştir.
indir

P 9 Eylül 1922’de ……….Yunan işgalinden kurtarılmıştır.


P TBMM’nin varlığını tanıyan ilk devlet olan………………….. ile……………Anlaşması imzalanmıştır.

//Disable select-text script (IE4+, NS6+)- By Andy Scott//Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script//Visit http://www.dynamicdrive.com for this scriptfunction disableselect(e){return false}function reEnable(){return true}//if IE4+document.onselectstart=new Function (“return false”)//if NS6if (window.sidebar){document.onmousedown=disableselectdocument.onclick=reEnable}

Bunlarada Bakabilirsiniz

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*