VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

>>>VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) <<<
VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1- 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?

A) Ceza kanunu

B) Bütçe kanunu

C) Af kanunu

D) Anayasa değişikliğine ilişkin kanun

E) İş kanunu

2- Aşağıdakilerden hangisi tüzükleri çıkarma yetkisine haiz kurumdur?

A) TBMM

B) Cumhurbaşkanı

C) Bakanlar Kurulu

D) Bakanlıklar

E) Kamu tüzel kişileri

3- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nce kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması için gereken azami süredir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

E) 60 gün

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Güçler Ayrılığını” göstermektedir?Gücün askeri, yasama ve yürütme otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

A) Gücün, devlet ile sivil toplum otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

B) Gücün, yasama, yürütme ve yargı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

C) Gücün, başbakan ve Cumhurbaşkanı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

D) Gücün, başbakan ile Bakanlar kurulu otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

5- Aşağıdakilerden hangisi ilçelerin kurulmasının temeli olan işlemdir?

A) Başbakanın kararı

B) Bakanlar kurulu

C) Cumhurbaşkanını kararı

D) Yasa

E) Ortak kararname

6- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de İdari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?

A) Anayasa Mahkemesi

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Sayıştay

E) Askeri Yargıtay

7- Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuku”nun bir alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

A) Şahsın Hukuku

B) Ticaret Hukuku

C) Eşya Hukuku

D) Aile Hukuku

E) Miras Hukuku

8- Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi müeyyideleri içerinde “nisbi butlan”ın yer aldığı yaptırım türüdür?

A) Ceza

B) Tazminat

C) İptal

D) Cebri İcra

E) Hükümsüzlük

9- Aşağıdakilerden hangisi özel hakların kendi içerisinde yapılabilecek tasniflerinden biri olamaz?

A) Mutlak – Nisbi haklar

B) Devredilebilen – Devredilemeyen haklar

C) Mamelek – Şahsiyet Hakları

D) İnşai Haklar – Alelade haklar

E) Kişisel haklar – Sosyal ve ekonomik haklar

10- Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun dallarından biri olan Ticaret Hukukunun içerisinde düzenlenmiş alt hukuk kollarından biri değildir?

A) Ticari işletme hukuku

B) Şirketler hukuku

C) Kooperatifler hukuku

D) Kıymetli evrak hukuku

E) Sigorta hukuku

11- Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM’nin onayına sunulur. Ancak bazı andlaşmalar bu onaya sunulamayabileceği için bu tür sözleşmelerde karar yetkisi kime bırakılmıştır?

A) Cumhurbaşkanına

B) TBMM Başkanına

C) Başbakana

D) Bakanlar Kuruluna

E) İlgili Bakana

12- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının Organlarından biri değildir?

A) Genel Kurul

B) Siyasi Konsey

C) Ekonomik ve Sosyal Konsey

D) Milletlerarası Adalet Divanı

E) Güvenlik Konseyi

CEVAP ANAHTARI:

1. B – 2. C – 3. B – 4. C – 5. D – 6. C – 7. B – 8. E –

9. E – 10. C – 11. D – 12. B

Google'den Gelenler:

  • 8 sınıf vatandaşlık test çöz
  • 8 sınıf vatandaşlık testi çöz
  • vatandaşlık testi çöz 8 sınıf
  • 8 sınıf vatandaşlık dersi test çöz
  • 8 sınıf vatandaşlık testleri çöz
  • 8 sınıf vatandaşlık 1 ünite test çöz
  • 8 sınıf vatandaşlık test çözme
  • 8 sınıf vatandaşlık test çöz 1 ünite

Bunlarada Bakabilirsiniz

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*